İLAN
KARKAMIŞ MALMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
 
İhalenin Konusu :                İhale Usulü :                  İhale  Tarih ve Saati :                  Tahmin Edilen Yıllık Bedel:             Geçici Teminat :
Hükümet Konağı                   Pazarlık Usulü                10.07.2017 / 10:00                         1.200,00 TL    (KDV Hariç)                        Alınmayacaktır.
Çayocağı Kiralaması
 
Yukarıda bilgileri belirtilen Hükümet Konağının 1. Katında bulunan çayocağı hizasında gösterilen tarih ve saatte , 2886 sayılı Yasanın 51/g. maddesi  ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4/ğ-67-70. maddeleri, 300-327 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin ilgili maddeleri  gereğince İlçemiz Hükümet Konağı Malmüdürlüğü  Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda 3 (üç) yıl süreli Pazarlık Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
 
  1. İhaleye katılabilmek için
  1. Tasdikli ikametgah belgesi
  2. Tasdikli nüfus cüzdanı sureti
  3. Tasdikli sabıka kaydı (Adli Sicil Belgesi)
  4. İhaleye vekaleten gireceklerin temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekir.
  5. Tüzel kişilerde yetkili makamdan 2017 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  6. Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
  1. Posta ile yapılacak tekliflerde ihale saatine kadar komisyona yetişen teklifler kabul edilecek olup postadaki gecikmelerden komisyonumuz sorumlu değildir.
  2. İstekli olanlar kiralama ile ilgili şartnameyi mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğünden (Milli Emlak Servisi) ücretsiz olarak görebiliriler.
  3. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İLAN OLUNUR.