T. C.
KARKAMIŞ KAYMAKAMLIĞI
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
 ÇADIRKENT İÇİ ve ÇEVRESİ İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ
İLANI
 

1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler ve Tanımlar

1.1. İş sahibi İdarenin;
            a) Adı: Karkamış Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 
b) Adresi: Karkamış Hükümet Konağı
c) Telefon numarası:0 342 561 20  34
d) Faks numarası:0 342 561 20 34
e) Elektronik posta adresi : -
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Müslüm POLAT  (Afad Mali İşler Sor.)
 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
 
 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu işin;
a) Adı: İlçemiz Gürçay Mahallesinde kurulu Çadırkent İçi ve çevresi İlaçlama Hizmet Alım İşi.  (Teknik Şartnameye uygun olarak)  
b) Varsa kodu: -
            c) Miktarı, türü ve tanımı: 1 adet, On İki ay  boyunca her türlü zararlı organizmaya (insanlara, insan faaliyetlerine veya insanların kullandıkları veya ürettikleri ürünlere; hayvanlara yada çevreye yönelik istenmeyen veya zararlı etkileri olan her türlü organizma) karşı ilaçlama işi.
            d) İşin yapılacağı yer: İlçemiz Gürçay Mahallesinde kurulu Çadırkent içi ve idarece belirlenecek yerler.           

 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

3.1İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Afet ve Acil Durum Harc.Yön.14. maddesindeki ilkeler çerçevesinde aynı yönetmeliğin 16/a. maddesi uyarınca Doğrudan Temin Usulu.
b) İhalenin yapılacağı adres: Karkamış Hükümet Konağı/Gaziantep
            c) İhale tarihi: 15.06.2016 Çarşamba Günü
d) İhale saati:13:30
            e) İhale komisyonu toplantı yeri: Karkamış Kaymakamlığı Toplantı Salonu

 

4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adresten görülebilecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dökümanını ücret karşılığında alması zorunludur. İhale dokümanı
50,00 TL(Elli TL) karşılığında teslim edilecektir. (İhale dökümanı için verilecek tutar İdarenin Karkamış Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün Veznesine veya  T.C. Ziraat Bankası Karkamış Şubesindeki 1000-5430 nolu hesabına yatırılacak ve buna ilişkin banka dekontunu idareye ibraz edecektir.)
 
İhale dökümanının temin edileceği yer: Karkamış Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yön.Mrk.Mali Hizmetler Birimi(Karkamış Kaymakamlığı Kat:1)
 
 
 
 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:
            a) Tekliflerin sunulacağı yer: Karkamış Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 15.06.2016 Çarşamba Günü
            c) Son teklif verme saati (ihale saati)   : 13:30
 
5.2. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

 6- İhale Dokümanının Kapsamı

 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
a)İdari Şartnamesi
b)Sözleşme Tasarısı
c)Teknik Şartnamesi  
d)Teklif Mektubu 
e)Taahhütname
f)İş bitirme belgesi
g)Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası
h)Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi
ı)Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesi
i)Mesul Müdürlük Belgesi(2 adet)
j)Mesul Müdür Sertifikası
k)Hizmet İşleri Genel Şartnamesi(İhale Dökümanı kapsamında verilmemiştir)
 
 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
            1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
            2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 
            c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 
            d)İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
            e)Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
            f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Karkamış Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün Veznesine veya  T.C. Ziraat Bankası Karkamış Şubesindeki 1000-5430 nolu hesabına yatırılacak ve buna ilişkin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
            g)Bu madde boş bırakılmıştır.
h)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
            ı)İhale dokümanının alındığına dair dekont veya makbuz.
            i)İhale tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış  vergi borcu yoktur yazısı(vergi borcu olarak 5000,oo tl ve altındaki tutarlar borç kabul edilmeyecektir.)
            j) İhale tarihi itibari ile son  15 gün içinde alınmış  SGK prim  borcu yoktur yazısı( 24.833,70 TL ve altıdaki tutarlar borç kabul edilmeyecektir.)
            k) Son üç yıl içinde TEKLİF EDİLEN BEDELİN % 40’ı ORANINDA İHALE KONUSU İŞE AİT TEK SÖZLEŞMEYE ilişkin iş deneyimini gösteren belge,       
 
           l)Sağlık Bakanlığından alınmış  - Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesi- nin aslı veya noter tasdikli örneği(bu belgede belirtilen ekip sayısının en az 3 (üç) olması gerekmektedir.),
          m) Sağlık Bakanlığından alınmış -MESÛL MÜDÜRLÜK BELGESİ- nin aslı veya noter tasdikli örneği,
           n) Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış -MESÛL MÜDÜRLÜK BELGESİ- nin aslı veya noter tasdikli örneği,
            o) Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış -MESÛL MÜDÜRLÜK SERTİFİKASI- nın aslı veya noter tasdikli örneği,
           ö)  İsteklinin yüklenici olması durumunda kullanacağı  ilaç ve formülasyon ile ilgili  Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış olan  ruhsat veya ithal izin belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneği ,
             p)İhale tarihi itbari ile 10 yıl önce alınmamış olmak şartı ile  Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
           r)İlaçlama işleminde çalıştırılacak personelin -Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikalarının- aslı veya  noter tasdikli örneği  (Biyosidal ürün grupları kısmında                İnsektisit: Haşere mücadelesinde kullanılan biyosidal ürünü, Rodentisit: Fare, sıçan ve diğer kemiricileri kontrol etmek için kullanılan biyosidal ürünleri, Mollusisit: Sümüklüböcek gibi yumuşakçaları kontrol etmek için kullanılan biyosidal ürünleri,       Kaçırıcı (Repellent): Doğrudan veya dolaylı olarak insan yada hayvan hijyenine yönelik olanlarda dahil olmak üzere, pire gibi omurgasız yada kuş gibi omurgalı zararlı organizmaları ortamdan uzaklaştırmak için kullanılan biyosidal ürünleri bulunmalıdır.),
           s) TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN- aslı veya noter tasdikli örneği,
         t) ISO9001:2008 Kalite Belgesinin- aslı veya noter tasdikli örneği,
         u)İstekli envanterinde
             -En az 2 (iki) adet sırtta taşınabilen en az 10 lt kapasiteli pompalı mekanik tip sisleme motorlu  ULV cihazı ,
             Bir adet püskürtme, sisleme özellikli minimum 60 lt tank kapasiteli özellikli  pülverizatörlü ULV cihazı ile bunun kurulumun yapılabildiği ARACIN bulunduğuna dair
 fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı  veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu, taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise  noter onaylı taahhütname
               sunulması zorunludur.
 
 
 
 
 8- İhaleye Katılamayacak Olanlar
8.1 Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde idarenin ihalelerine katılamaz.
          a) Afet ve Acil Durum Harcama Yönetmeliği,4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4.1.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
          b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
          c) İhale yetkilisi.
          ç) Harcama Komisyonunun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
          d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
         
e)   (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
         
8.2. İhale konusu alımın danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler, bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
 
8.3. İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye katılamazlar.
 
8.4. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

 
 9- Ortak Girişim
 Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verilemez.
 
10- Alt Yükleniciler 
Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.
 
 
11- Geçici Teminat ve Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
 
1.Teklif edilen bedelin en az %3’ ü oranında geçici teminat alınacaktır.
2.Teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir:
         
         a)Tedavüldeki Türk parası,
          b)Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
          c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
     3.Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
 
      4.Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİNİN BİTİMİNDEN İTİBAREN OTUZ (30) GÜNDEN AZ OLMAMAK üzere isteklilerce belirlenir.
 
 
12- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi
  İşin süresi işe başlama tarihini müteakiben 12 (ONİKİ) aydır. İşe başlama tarihi 08.07.2016 tarihidir.
 
          
Konsorsiyum olarak bu ihaleye teklif verilmeyecektir.
 
İlan olunur.